Vind de perfecte accountant voor jouw bedrijf - Exact Connect

EXACT CONNECT ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

 1. De volgende begrippen zijn in de Exact Connect Algemene Voorwaarden als volgt gedefinieerd:
  • “Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene voorwaarden met betrekking tot Exact Connect;
  • “Bezoeker”: personen die als Dienstverlener, Gebruiker of anderszins het Exact Connect platform bezoeken;
  • “Dienstverlener”: dienstverleners, waaronder maar niet uitsluitend begrepen accountants, die via Exact Connect in contact komen met Gebruikers;
  • “Exact”: Exact Netherlands B.V., gevestigd te Delft en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61876992;
  • “Exact Connect”: een online platform waarop Gebruikers via een softwaresysteem in contact kunnen komen met Dienstverleners;
  • “Gebruiker”: Personen en bedrijven die gebruik maken van Exact Connect, anders dan Dienstverleners.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring die beiden beschikbaar zijn op de website van Exact Connect, zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Exact en een Bezoeker van Exact Connect, in het bijzonder op Dienstverleners en Gebruikers.
 2. Exact is gerechtigd de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring te wijzigen. Indien die wijziging naar mening van Exact voldoende significant is, zal Exact Bezoekers hiervan via de website van Exact Connect op de hoogte brengen. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden en van de Privacyverklaring is te vinden op de website van Exact Connect.
 3. De toepasselijkheid van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

3. Diensten

 1. Exact Connect faciliteert een online platform waarop Gebruikers via een softwaresysteem in contact kunnen komen met Dienstverleners voor het mogelijk uitvoeren van diverse opdrachten door deze Dienstverleners.
 2. Het gebruik van Exact Connect door de Gebruiker en de Dienstverlener gebeurt geheel vrijwillig. Aan het gebruik van Exact Connect door de Gebruiker zijn geen kosten verbonden. De kosten voor de Dienstverlener zijn uitgewerkt in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden
 3. Gebruikers kunnen hun wensen via Exact Connect bekend maken, waarna Exact Connect de Gebruiker aan een aantal Dienstverleners wordt voorgesteld. Deze Dienstverleners krijgen bericht op hun mobiele telefoon over een mogelijke connectie met een Gebruiker. De Gebruiker kan via Exact Connect in contact treden met één of meerdere via Exact Connect aanbevolen Dienstverleners. Als de Gebruiker contact opneemt met één of meer van deze Dienstverlener(s), is de Dienstverlener hiervoor een vergoeding verschuldigd zoals aangegeven in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.
 4. De inhoud van informatie door de Gebruiker en/of de Dienstverlener geplaatst op c.q. via Exact Connect is de eigen verantwoording van de Gebruiker c.q. de Dienstverlener.
 5. Exact Connect geeft zelf geen advies en is niet gebonden aan eventuele gedragsregels waaraan Dienstverleners mogelijk wel geboden zijn. Dienstverleners zijn uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun dienstverlening, het naleven van wet- en regelgeving en het in acht nemen van eventueel toepasselijke gedragsregels.
 6. Exact is uitdrukkelijk geen partij bij de overeenkomst die mogelijk tot stand komt tussen de Dienstverlener en de Gebruiker.

4. Gebruik van de website

 1. Bezoekers kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie die op of via Exact Connect wordt verstrekt of gepubliceerd.
 2. Gebruikers en Dienstverleners zorgen ervoor dat alle aan c.q. via Exact Connect verstrekte gegevens en informatie juist en volledig is.
 3. Exact behoudt zich het recht voor om aan haar door Dienstverleners verstrekte gegevens en informatie aan te passen voordat deze aan Gebruikers worden gepresenteerd en/of via Exact Connect worden gepubliceerd.
 4. Exact heeft te allen tijde het recht om profielen, blogs en andere informatie van een Dienstverlener aan te passen of te verwijderen.

5. Beschikbaarheid

 1. Exact zal doen wat commercieel redelijk is om de optimale beschikbaarheid van en toegang tot Exact Connect te verzekeren.
 2. Niettegenstaande artikel 5.1 mag Exact, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot Exact Connect (tijdelijk) blokkeren of uitschakelen of het gebruik daarvan beperken voor zover dit van tijd tot tijd redelijkerwijs noodzakelijk is:
  • om preventief of regulier onderhouds- of upgrade werkzaamheden uit te voeren;
  • in geval van een werkelijke of vermoede beveiligingsinbreuk; en/of
  • in geval van een ander noodgeval; dit alles zonder dat Bezoekers, in het bijzonder Gebruikers en/of Dienstverleners het recht hebben om schadevergoeding te vorderen van Exact.

6. Overeenkomst, duur en beëindiging

 1. Door het zich aanmelden voor en via Exact Connect gaat de Dienstverlener een overeenkomst aan met Exact. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. De Dienstverlener kan de overeenkomst tijdelijk stopzetten dan wel definitief beëindigen. Dit kan via het naar ‘draft’ zetten van het profiel (Pause) c.q. het verwijderen van het profiel in Exact Connect (Beëindigen).
 3. De overeenkomst tussen de Dienstverlener en Exact kan met onmiddellijke ingang worden ontbonden, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande schriftelijke tussenkomst, indien:
  • de wederpartij surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is verklaard;
  • de Dienstverlener tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst met Exact en die tekortkoming niet binnen 30 dagen na ingebrekestelling heeft hersteld;
  • de Dienstverlener zich naar derden in woord of geschrift (social media daaronder uitdrukkelijk begrepen) negatief uitlaat dan wel negatieve suggesties wekt over Exact en/of haar producten en diensten;
  • een bij de Dienstverlener betrokken persoon ernstig in opspraak raakt als gevolg waarvan schade wordt toegebracht of kan worden toegebracht aan de goede naam van Exact en/of haar producten en diensten.

7. Vergoeding, tarieven, betaling (Onder voorbehoud, verdere invulling na introductie periode)

 1. Wanneer een Gebruiker contact opneemt met één of meer via Exact Connect aan hem aanbevolen Dienstverlener(s), is de Dienstverlener hiervoor aan Exact een vergoeding verschuldigd (hierna: “de Leadfee”). Deze Leadfee is verschuldigd ongeacht of er een overeenkomst (van dienstverlening of anderszins) tot stand komt tussen de Dienstverlener en de Gebruiker.
 2. De toepasselijke Leadfee is te vinden via de volgende link: [link opnemen]. Exact is gerechtigd om deze Leadfee aan te passen.
 3. Voor de verschuldigde Leadfee ontvangt de Dienstverlener een factuur van Exact, welke voldaan dient te worden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 4. Als de Dienstverlener zijn betalingsverplichtingen jegens Exact niet of niet tijdig nakomt, is hij in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Zodra de Dienstverlener in verzuim is, is rente verschuldigd over het openstaande achterstallige bedrag tegen een tarief van 1,5% per maand (of gedeelte van de maand). Deze rente loopt op vanaf de uiterlijke dag van betaling tot aan de datum waarop betaling van het achterstallige bedrag plus de opgebouwde rente volledig is voldaan.
 5. De Dienstverlener is aansprakelijk jegens Exact voor alle kosten, onkosten en (financiële) schade, inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten en incassokosten, die Exact heeft gemaakt doordat de Dienstverlener zijn betalingsverplichtingen niet nakomt. De door Exact gemaakte (incasso) kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom van de vordering, met een minimum van € 40.
 6. Exact is bevoegd, onverminderd haar overige rechten en weren, zonder enige aansprakelijkheid te aanvaarden, haar verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst met de Dienstverlener opschorten en/of Dienstverleners toegang tot Exact Connect met onmiddellijke ingang blokkeren, in geval de Dienstverlener zijn verplichtingen uit de overeenkomst c.q. deze Algemene Voorwaarden niet (behoorlijk) nakomt.

8. Geheimhouding, Persoonsgegevens/Privacyverklaring

 1. De aan Exact via Exact Connect verstrekte informatie en gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld, als deze informatie c.q. gegevens als zodanig zijn aangeduid of als Exact redelijkerwijs wist of kon weten dat deze vertrouwelijk zijn. Exact is bevoegd om vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken indien (i) dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van verplichtingen met betrekking tot Exact Connect en/of (ii) als Exact hiertoe op grond van de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie daartoe verplicht is. Gebruiker is zich er van bewust dat in dit kader vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens, worden verstrekt aan Dienstverleners.
 2. Bezoekers erkennen en stemmen ermee in dat het Privacy beleid van Exact zoals gepubliceerd in de Privacy Statement van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens door Exact. Exact vindt de privacy van Bezoekers van Exact Connect van groot belang. De persoonsgegevens van Bezoekers worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en beveiligd. Exact houdt zich daarbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De Privacyverklaring is van kracht sinds [datum]. Een bezoek aan Exact Connect na deze datum wordt beschouwd als stilzwijgende akkoordverklaring met de inhoud van de Privacyverklaring.
 3. Exact heeft het recht om de Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen en het is de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om het de Privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken en om vertrouwd te raken met eventuele wijzigingen. Voortzetting van het gebruik door de Bezoeker van Exact Connect na dergelijke wijzigingen geldt als acceptatie door de Bezoeker van de herziene Privacyverklaring, behoudens enige tegenstrijdige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.
 4. Behoudens voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden of in de Privacyverklaring, en/of zoals redelijkerwijs noodzakelijk kan zijn om Exact in staat te stellen aan zijn verplichtingen te voldoen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden zal Exact geen gegevens inzien die Bezoekers via Exact Connect bij Exact hebben geplaatst.
 5. Exact heeft het recht op toegang tot aggregatie en gebruik van niet-persoonlijk identificeerbare gegevens van Bezoekers. Deze gegevens zullen op geen enkele wijze de Gebruiker identificeren. Exact kan deze geaggregeerde, niet-persoonlijk identificeerbare gegevens van Bezoekers gebruiken om:
  • Exact te helpen beter te begrijpen hoe Bezoekers Exact Connect gebruiken;
  • Bezoekers meer informatie te verschaffen ten aanzien van het gebruik en de voordelen van Exact Connect; en
  • Exact Connect anderszins te verbeteren.

9. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, databankrechten, ontwerprechten (in elk geval zowel geregistreerd of niet geregistreerd), rechten met betrekking tot vertrouwelijke informatie en handelsgeheimen en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten en alle soortgelijke rechten ter bescherming van (informatie met betrekking tot) Exact Connect, zijn het exclusieve eigendom van Exact of diens licentiegever(s). Geen van deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan de Bezoekers.
 2. Als een gerechtelijk verbod op het gebruik van Exact Connect is opgelegd vanwege een inbreuk makende handeling of, naar het oordeel van Exact, de kans bestaat dat Exact Connect het onderwerp zal zijn van een succesvolle vordering wegens inbreuk, dan heeft Exact het recht om naar eigen inzicht en voor eigen rekening: a) het recht te verkrijgen Exact Connect te blijven gebruiken zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden; b) Exact Connect te vervangen of zodanig aan te passen dat deze niet langer inbreuk maakt of c) indien de voorgaande opties (a) en (b) naar oordeel van Exact niet redelijkerwijs haalbaar zijn, het gebruik van de inbreuk makende Exact Connect te beëindigen.
 3. Exact heeft het recht om technische voorzieningen te treffen en te handhaven ter bescherming van Exact Connect, inclusief de intellectuele eigendomsrechten daarop, met het oog op de overeengekomen beperkingen in het gebruik van Exact Connect. De Bezoeker mag dergelijke technische maatregelen niet omzeilen of verwijderen.

10. Aansprakelijkheid

 1. Voor de in artikel 2 aangegeven Diensten heeft Exact alleen een inspanningsverplichting. Hieraan kunnen noch door Bezoekers noch door derden rechten aan worden ontleend.
 2. Het gebruik van Exact Connect door Bezoekers gebeurt op eigen verantwoording van de Bezoeker. Exact kan op geen enkele grond aansprakelijk worden gehouden voor welk gevolg dan ook van het gebruik van en/of het plaatsen van informatie op of via Exact Connect.
 3. Exact is nimmer verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het handelen of nalaten van een Dienstverlener ten opzichte van Gebruiker. En Exact is nimmer aansprakelijk voor het handelen of nalaten van Gebruiker ten opzichte van Dienstverlener.
 4. Exact neemt bij de beveiliging van gegevens van Bezoekers alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar verwacht kan worden. Exact is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door Exact in achtgenomen zorg. Exact is ook niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.
 5. Exact is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook: a) die verband houdt met het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van Exact Connect; b) in verband met het niet juist, niet volledig of niet tijdig verzenden of ontvangen van gegevens die via Exact Connect worden geplaatst.
 6. Voor zover Exact geen aanspraak kan maken op de in dit artikel 10 genoemde uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid, geldt dat de aansprakelijkheid van Exact in ieder geval is beperkt tot € 10.000.
 7. De uitsluitingen en beperkingen bedoeld in artikel 10 komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Exact of deze uitsluitingen en beperkingen anderszins in strijd zijn met toepasselijk dwingend recht.
 8. De aansprakelijkheid van Exact ontstaat in alle gevallen slechts als Exact onmiddellijk en deugdelijk in gebreke is gesteld en Exact ook na het verstrijken van de gegeven redelijke termijn tot nakoming toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen.
 9. Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt als de benadeelde geen maatregelen heeft genomen om a) de schade onmiddellijk nadat deze zich voorgedaan heeft, te beperken; b) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat.
 10. Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt als zes maanden nadat de benadeelde bekend is geworden of redelijkerwijs bekend kan zijn met het bestaan van de schade.
 11. Bezoekers vrijwaren Exact voor aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangt met de door Exact voor Bezoekers verrichte werkzaamheden en Bezoekers zullen alle daarmee verband houdende kosten en schade aan Exact vergoeden.

11. Overige bepalingen

 1. Exact is gerechtigd (een deel van) haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst dan wel deze Algemene Voorwaarden over te dragen c.q. uit te besteden aan derden. Deze Algemene Voorwaarden, inclusief de aansprakelijkheidsbeperking in artikel 10, blijven alsdan onverkort van toepassing.
 2. Exact heeft ten alle tijden het recht om aanpassingen te maken aan het ontwerp en/of het functioneren van Exact Connect, waaronder maar niet uitsluitend wordt begrepen aanpassingen aan het mechanisme op grond waarvan Dienstverleners worden geselecteerd.
 3. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden vernietigbaar of nietig zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

12. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden alsook op de tussen Exact en de Dienstverlener tot stand gekomen overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Niettegenstaande enige dwingendrechtelijke bepaalde bevoegdheid van een andere rechter, zullen alle geschillen, onenigheden of vorderingen voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, of de niet-nakoming, beëindiging of ongeldigheid ervan of een ander geschil tussen Bezoekers en Exact uitsluitend aan de bevoegde rechter in Rotterdam worden voorgelegd.